Dlaczego ŚWIAT ALKOHOLI? Świat Alkoholi Poznań, to stacjonarny sklep z alkoholami, przy ulicy Poznańskiej oraz sklep internetowy alkohole.poznan.pl. Oferujemy największy wybór mocnych alkoholi, ze wspaniałą kolekcją whisky single malt, a także duży wybór win i szampanów. U nas znajdziesz idealny alkohol na prezent, a poza tym niespotykany wybór whisky, koniaków, likierów, jakimi nie może się pochwalić żaden sklep w Poznaniu. Posiadamy w swojej ofercie produkty największych światowych marek, jak również wyszukane i rzadko spotykane na rynku produkty, a motywem przewodnim jest niska cena. Współpracujemy z największymi dostawcami i importerami alkoholu w Polsce, ale również z wieloma małymi firmami, producentami lokalnych trunków. Wieloletnia współpraca pozwoliła nam na stworzenie bardzo dużej i bogatej oferty alkoholi. Jednym z naszych ostatnich osiągnięć jest możliwość importu na życzenie, we współpracy z jednym z naszych partnerów. Dzięki temu możemy mieć w swojej ofercie alkohole niedostępne w zwykłej sprzedaży w Polsce.Działamy w branży, bez przerwy, już ponad 20 lat. Zaczynaliśmy w 1991 roku od małego sklepu , aktualnie nasza oferta to ponad 1000 produktów. Kiedyś sprzedawaliśmy tylko w sklepie stacjonarnym, od 2010 roku działamy też w internecie. Obsługujemy Klientów detalicznych, ale również firmy i instytucje. Mamy alkohole z prawie z całego świata, a czego nie mamy możemy poszukać specjalnie dla Ciebie. Whisky, koniak, wódka, likier, albo wino, może szampan, duży, mały, … Życie jest pełne trudnych wyborów? W tych wyborach zaufaj nam.

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ „ŚWIAT ALKOHOLI”

PRZEZNACZONEJ DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

I. Definicje

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach platformy internetowej do składania zamówień;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady korzystania z platformy internetowej do składania zamówień;

1.4. Sklep stacjonarny – stacjonarny punkt sprzedaży będący partnerem platformy internetowej, w którym można składać Zamówienia przy użyciu Platformy internetowej

1.5. Towar – produkty prezentowane w Platformie internetowej, które można nabyć w Sklepie stacjonarnym;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AGENCJĄ REKLAMOWĄ BOOTELKA w POZNANIU, a Klientem, realizowana w Sklepie stacjonarnym.

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie stacjonarnym, w szczególności rodzaj i liczba Towaru;

1.10. Platforma internetowa – platforma internetowa do składania zamówień w Sklepie stacjonarnym pod adresem www.amarone.pl.

1.11 Pełnomocnik - osoba, której Klient udziela pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu stacjonarnego i/lub też zapłaty za Towar.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy Internetowej znajdującej się na www.amarone.pl

2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem Platformy Internetowej, jest sklepem stacjonarnym będącym partnerem Platformy Internetowej

2.4. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Platformy Internetowej;

b) warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem Platformy Internetowej;

c) warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie za pośrednictwem Platformy Internetowej;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie stacjonarnym przy użyciu Platformy Internetowej.

2.5. Korzystanie z Platformy Internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych w tym przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies

2.6. W celu korzystania z Platformy Internetowej Klient powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa AGENCJA REKLAMOWA BOOTELKA w Poznaniu dokonuje sprzedaży wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły 18 rok życia i ich zachowanie nie wskazuje, że są nietrzeźwe. Nie dokonuje sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej.

2.9. Informacje o Towarach zawarte w Platformie Internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie stacjonarnym.


III. Zasady korzystania z Platformy internetowej

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy internetowej jest rejestracja w jej ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Platformy internetowej.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia AGENCJĘ REKLAMOWĄ BOOTELKA w Poznaniu do przetwarzania jego danych osobowych.

3.4. AGENCJA REKLAMOWA BOOTELKA w Poznaniu może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient nie ukończyła 18 roku życia

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych zawartych w Platformie internetowej, podejmowane są środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,

b) korzystania ze Platformy internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie spamu

d) korzystania z Platformy internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników

e) korzystania z wszelkich treści jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania z Platformy internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.IV. Umowa sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie stacjonarnym za pośrednictwem Platformy internetowej należy wejść na stronę internetową www.amarone.pl, dokonać wyboru Towaru i kierować się wyświetlanymi komunikatami

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do formularza zamówienia.

4.3. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.

4.4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

4.5. Podsumowanie Zamówienia zawiera: przedmiot zamówienia, jednostkowe oraz łączne ceny zamawianych produktów, wynagrodzenie Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, wszelkich dodatkowych kosztów jeżeli takie są, wybranej metody płatności, czasu i sposobu działania Pełnomocnika.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z AGENCJĄ REKLAMOWĄ BOOTELKA w Poznaniu, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.

4.9. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji.

4.10. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep stacjonarny.

4.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.V. Wydanie Towaru

5.1. Wydanie Towaru następuje bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym.

5.2. Na życzenie Klienta, Towar może być wydany jego Pełnomocnikowi w Sklepie stacjonarnym.

5.3. W celu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klient winien udzielić stosownego pełnomocnictwa na zasadach określonych odrębnym regulaminem.

5.4. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia AGENCJĘ REKLAMOWĄ BOOTELKA w Poznaniu do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru.

5.5. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia AGENCJĘ REKLAMOWĄ BOOTELKA w Poznaniu do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika.

5.6. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia AGENCJĘ REKLAMOWĄ BOOTELKA w Poznaniu do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatki, w tym podatek VAT

6.2. Klient ma możliwość płatności:

a) przelewem na numer konta bankowego, Santander Bank PL 54 1090 2590 0000 0001 4240 6083

b) płatnością w systemie Przelewy24.pl,

c) kartą płatniczą w systemie Przelewy24.pl, pobranie zapłaty nastąpi w momencie przekierowania na stronę operatora kart płatniczych bezpośrednio po potwierdzeniu złożenia Zamówienia na Towar,

d) płatność w Sklepie stacjonarnym za pośrednictwem Pełnomocnika.VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec AGENCJI REKLAMOWEJ BOOTELKA w Poznaniu, ul. Poznańska 35/1, 60-850 Poznań, lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7.3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z udostępnionego na Platformie internetowej wzoru formularza.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. działania Pełnomocnika) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7.6. poniżej.

7.5. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie.

7.6. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru.

7.7 Zwracany Towar winien być przekazany na adres: AGENCJA REKLAMOWA BOOTELKA w Poznaniu, ul. Poznańska 35/1, 60-850 Poznań


VIII. Rękojmia za wady

8.1. AGENCJA REKLAMOWA BOOTELKA w Poznaniu, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. AGENCJA REKLAMOWA BOOTELKA w Poznaniu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. AGENCJA REKLAMOWA BOOTELKA w Poznaniu nie jest producentem towarów i nie udziela gwarancji na sprzedane rzeczy.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. AGENCJA REKLAMOWA BOOTELKA w Poznaniu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania platformy internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić AGENCJĘ REKLAMOWĄ BOOTELKA w Poznaniu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy internetowej.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy internetowej Klient może zgłaszać mailowo pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AGENCJĄ REKLAMOWĄ BOOTELKA w Poznaniu, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AGENCJĄ REKLAMOWĄ BOOTELKA w Poznaniu, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę AGENCJI REKLAMOWEJ BOOTELKA w Poznaniu.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

 

REGULAMIN PEŁNOMOCNICTWA DO ODBIORU TOWARU ZE SKLEPU ZAMÓWIONEGO PRZY UŻYCIU PLATFORMY INTERNETOWEJ „ŚWIAT ALKOHOLI”

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady działania Pełnomocnika do odbioru Towaru ze Sklepu zamówionego przy użyciu elektronicznej platformy do składania zamówień;

1.4. Sklep – partnerski punkt sprzedaży znajdującym się w Poznaniu przy ulicy Poznańskiej 35

1.5. Towar – produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AGENCJA REKLAMOWA BOOTELKAw Poznaniu, a Klientem, realizowana w Sklepie

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

1.10. Platforma internetowa – elektroniczna platforma do składania zamówień w Sklepie prowadzona pod www.amarone.pl.

1.11 Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.


2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady udzielania pełnomocnictwa Pełnomocnikowi do odbioru ze Sklepu Towarów zamówionych przy użyciu Platforma internetowa znajdującej się na www.amarone.pl.

2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem Platforma internetowa to partnerski punkt sprzedaży stacjonarnej, Pełnomocnik jest odrębnym od w/w podmiotem prawa i działa na rzecz Klienta.

2.4. Regulamin określa w szczególności zasady udzielania pełnomocnictwa i wydania Towaru Klientowi.

2.5. Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz Klienta, który ukończył wiek 18 lat.

2.6. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa.

2..7. Pełnomocnik nie zawiera Umowy sprzedaży Towaru.

2.8. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

2.9. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.

2.10. Warunkiem skorzystania z czynności wykonywanych przez Pełnomocnika jest prawidłowa rejestracja w Platforma internetowa na warunkach określonych w przypisanym do niej regulaminie.

2.11. Warunkiem skorzystania z czynności Pełnomocnika jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.12. Klient upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji pełnomocnictwa.

3. Wykonanie pełnomocnictwa

3.1. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Towaru w punkcie sprzedaży, tj. w Sklepie znajdującym się w Poznaniu przy ulicy Poznańskiej 35, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez Klienta adres.

3.2. W celu wykonania pełnomocnictwa Klient udziela pełnomocnictwa pracownikowi firmy prowadzącej działalność gospodarczą jako AGENCJA RAKLAMOWA BOOTELKA NIP 7811521311.

3.3. Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Koszty dostawy wraz z wynagrodzeniem Pełnomocnika wskazane są w Platforma internetowa. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, o ile Klient wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika.

3.4. Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Towaru ze Sklepu.

3.5. Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również bezpośrednio w imieniu Klienta i na jego rzecz, w zależności od swojego wyboru.

4. Wynagrodzenie Pełnomocnika

4.1. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty.

4.2. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wymieniona jest na stronie Platforma internetowa. Dodatkowo zostanie wskazana podczas składania Zamówienia, o ile Klient wybierze opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika.

4.3. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabywany w Sklepie Towar i według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych.

4.4. Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru od  AGENCJA REKLAMOWA BOOTELKA w Poznaniu przekazanego wynagrodzenia Pełnomocnika.

5. Prawo odstąpienia

5.1. Klient ma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika do czasu wysłania do niego Towaru.

5.2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Towar będzie wydany wyłącznie w Sklepie.

5.3. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia Pełnomocnikowi na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do adresata.

5.4. W przypadku odstąpienia do czasu wysłania Towaru do Klienta, Klientowi zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pełnomocnika.

6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6.4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6.5 Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Popularne Marki